Đơn Gi Danh cho Cải Tổ Y Tế Ngày 1, Tháng 7 – 2010

Đây là đơn gi danh cho những ai cần bảo hiểm, nhưng không được.  Bởi vì có bịnh từ trước.

Chương trình có những yêu cầu như sau:

  1. Phải cần có quốc tịch ở Mỹ
  2. Đã không có bảo hiểm hơn 6 tháng
  3. Đang có bịnh và đã bị bảo hiểm từ chối

Xin bấm vào đây để lấy đơn gi danh. Pre-Existing Condition Plan – Enrollment Form

Advertisements